DİĞER HABERLER

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın “Türkiye’nin 2015-2018 döneminde uygulayacağı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı” yayınlandı.

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Planda oyun sektörü ile ilgili ifadeler de yer alıyor. Bazı alıntılar aşağıdaki gibidir;

Sosyal hayatın dijital ortama kayması ve yeni nesil mobil cihazlarla birlikte oyun sektörünün büyümesi ve bu kapsamda çevrimiçi konsol oyunları, mobil/tablet oyunları ve sosyal oyunların payının artması beklenmektedir. Sosyal ve mobil oyunlar, pazara giriş bariyerinin düşük olduğu alanlar olup, büyük şirketler yanında bireysel geliştiriciler de bu pazardan pay alabilmektedir.

Hemen her alanda karşılaşılan bu dönüşüm başta çocuklar olmak üzere bireyler açısından çeşitli riskleri de beraberinde getirmekte ve BİT’in topluma nüfuzuna olumsuz etki edebilmektedir. Uygunsuz içerik, oyun bağımlılığı, sanal zorbalık, nefret söylemi, dezenformasyon gibi BİT’in bilinçsiz veya kötüye kullanımının yol açtığı riskler artmaktadır. Diğer yandan, başta sosyal ağlar ve oyunlar olmak üzere yoğun BİT kullanımının yol açtığı iş performansının düşmesi, zamanın iyi değerlendirilememesi, aile içi iletişimin gerilemesi ve beden sağlığının bozulması gibi olumsuz yansımalar da görülmektedir. Bu durum bireylerin bilinçli BİT kullanımına yönelik kapsamlı politikaların geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur.

Programlama, modelleme, animasyon, tasarım, kurgu, müzik ve ses gibi pek çok alanı kapsayan oyun teknolojileri, başta savunma, sağlık ve eğitim olmak üzere diğer sektörlerde de yoğun olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de genç nüfus dolayısıyla dijital oyun kültürü son derece yaygındır. Türkiye dijital oyun pazarının 2012 yılı itibarıyla, 300 milyon doları aştığı tahmin edilmektedir. Oyuncu sayısı itibarıyla Türkiye’ye benzer olan Güney Kore’de dijital oyun pazarı 2 milyar doları bulmaktadır. Bu kapsamda ülkemiz önemli bir iç pazar potansiyeline sahip olup bu potansiyelin değerlendirilerek ihracata dönüştürülmesi imkânı bulunmaktadır.

Oyun geliştirme faaliyetleri başta olmak üzere, oyun sektörü desteklenecek, gerekli adımlar belirlenecek bir strateji ve eylem planı çerçevesinde atılacaktır.

Oyun Sektörü Stratejisi Oluşturulması

Politika
Oyun geliştirme faaliyetleri başta olmak üzere, oyun sektörü desteklenecek, gerekli adımlar belirlenecek bir strateji ve eylem planı çerçevesinde atılacaktır.

Açıklama
Sektör ve üniversite temsilcileri ile birlikte oyun sektörü detaylı biçimde analiz edilecek, bu analizlere dayalı olarak sektörün gelişimini destekleyecek. Oyun Sektörü Stratejisi hazırlanacak ve bu strateji çerçevesinde ortaya konacak eylem planı hayata geçirilecektir.

Sorumlu ve işbirliği yapılacak kuruluşlar
ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş. (S), Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ankara Kalkınma Ajansı, Üniversiteler, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu, STK’lar

Gerekçe
Önümüzdeki yıllarda, bireysel yazılım pazarında büyümeyi mobil uygulamalar ve oyun pazarının sürüklemesi beklenmektedir. Gartner Oyun Sektörü Araştırma Raporu’na göre, oyun konsolları donanım ve yazılımını içerecek şekilde tanımlanan oyun sektörü pazarı 2013 yılında 93 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bu pazarın yılda yüzde 9 büyüme göstererek 2015 yılı sonunda 111 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Türkiye’de 21,8 milyona ulaşan oyuncu kitlesi bulunmaktadır. Oyuncuların 11,4 milyonunun dijital oyunlara harcama yaptıkları ve oyun pazarının 2012 itibarıyla 300 milyon doları aştığı tahmin edilmektedir. Yerel payının yüzde 5’ler düzeyinde kaldığı Türkiye oyun pazarı gelişime açıktır. Türkiye’de genç nüfus dolayısıyla dijital oyun kültürü son derece yaygın olup günde 39 milyon saat oyun oynandığı tahmin edilmektedir. Türkiye, sosyal oyun kategorisinde oyuncu başına oyun oturumu süresinde 38,4 dakika ile dünyada birinci konumdadır.

Programlama, modelleme, animasyon, tasarım, kurgu, müzik ve ses gibi çok fazla alanı kapsayan oyun teknolojileri, başta savunma, sağlık ve eğitim olmak üzere diğer alanlarda da yoğun olarak kullanılmaktadır. Örneğin oyun tabanlı eğitim yaklaşımının FATİH Projesi içerisinde önemli bir yer tutması beklenmektedir.

Gelişmiş bir oyun sektörüne sahip olmanın bir diğer faydası, kendi kültür ve tarihimize dayanan yerli oyunların ülkemizin tanıtımına sağlayacağı katkıdır. Son dönemde ülkemiz oyun sektörü yabancı yatırımcıların da ilgisini çekmektedir. Çok uluslu firmaların ortaklık ya da satın alımlar yoluyla ülkemiz oyun pazarına girmesi, yerli oyun sektörü ile bu sektörün gereksinim duyduğu nitelikli insan kaynağının gelişimini hızlandıracaktır. Oyun sektöründe Türk firmalarına verilen destekler BT sektörüne verilen genel destekler kapsamında yurtdışına açılım ve maddi proje destekleri ile sınırlıdır.

ODTÜ Teknokent bünyesinde bulunan Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM) ön kuluçka merkezi olarak Türkiye’de dijital oyunlar ve animasyon sektörleri üzerine faaliyet yürütmektedir. Sektörün gelişimine yönelik atılması gereken adımları incelemek ve kurgulamak üzere, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş. tarafından gerçekleştirilen Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi yürütülmüştür. Proje kapsamında, sektörde nitelikli işgücü oluşturulması, sektör paydaşları arasında işbirliği ve iletişim sağlayacak bir zemin oluşturulması ve uluslararası işbirliği imkânlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine 2011 yılında Türkiye’de oyun sektörünün kademeli olarak geliştirilmesi ve bu sahada ülkenin bölgede lider bir konuma yükselmesi, ülkede geleneksel oyun kültürünün yaygın hâle getirilmesi gibi hedeflerle Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu kurulmuştur. Ancak, Eylül 2013’te Federasyon gelişmekte olan federasyonlar kapsamına alınarak lağvedilmiştir.

Bu çerçevede, oyun sektörüne yönelik bütüncül bir stratejinin oluşturulması ve bu strateji kapsamında atılacak adımların belirlenmesi gerekmektedir.

Uygulama adımları
– Sektör ve üniversite temsilcileri ile birlikte oyun sektörünün mevcut durumu, gelişiminin önündeki engeller, gelişme alanları gibi hususlar analiz edilecek ve bir yol haritası belirlenecektir.
– Bu yol haritasına uyularak, oyun geliştirme faaliyetleri başta olmak üzere, sektörün gelişimini destekleyecek strateji hazırlanacaktır.
– Bu stratejide oyun sektörüne yönelik teşvikler, yabancı yatırımların ülkemize çekilmesi, oyun sektöründe ihtiyaç duyulan insan kaynağının oluşumu ve üniversite ilişkileri ile gerekli mevzuat değişiklikleri kapsanacaktır.
– Bu strateji çerçevesinde ortaya konacak eylem planı hayata geçirilecektir.
– Eylemlerin sonuçları izlenerek, belirlenen politika ve teşvikler güncellenecektir.

Başlangıç – Bitiş Yılı
2015-2016

Tüm plana buradan ulaşılabilir.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.